31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سقوط بازار بول، اما هنوز هم آب برای شکستن رکورد است

NEW YORK بازار بورس طلا برای سهام روز جمعه به 9 سال می رسد و با وجود اینکه در دندان های طولانی به نظر می رسد که این رکورد را به عنوان طولانی ترین تاریخ در زمینه رشد اقتصادی جهانی و درآمد شرکت های قوی تلقی می کند، بعید به نظر می رسد که سوار صاف باشد سرمایه گذاران پیش از این مجبور به تحمل 10 درصدی اصلاح بازار شده اند که ناشی از نگرانی های تورمی و نوسانات شدید است که احتمالا در طول سال ادامه خواهد یافت. بازارهای بورس فقط از سناریو که از رکود و رکود اقتصادی رنج می برند، رنج می برند. رایلی FBR در Ne