31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شرکت هواپیمایی هنگ کنگ Cathay Pacific می بیند که تلفات سالانه، چشم انداز خوش بینانه است

هونگ کونگ، هنگ کنگ، کشتی گیر Cathay Pacific در روز چهارشنبه 14 مارس اولین بار در برابر هفت سال گذشته از دست رفت، اما گفت که در نیمه دوم سیاه و سفید است و در سال آینده خوشبین بود. گزارش شرکت بدترین آن بود از سال 2008 در طول بحران مالی جهانی به عنوان کم هزینه هواپیماهای چینی به سهم بازار در حالی که آن را گرفت عمده ای از هزینه های سوخت را افزایش می دهد هزینه های سوخت افزایش هزینه های عملیاتی و منفی تاثیر می گذارد رئیس جان اسلار در بیانیه ای گفت در حالی که در حالی که آن را خالص خالص از HK 1 26 میلیارد 161 میلیون نفر