31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Comcast و مرداک در مسابقه نظارتی برای تایید آسمان

لندن Comcast sgatecrashing از روپرت مرداک هشت سال مبارزه برای خرید گروه پرداخت تلویزیون Skyhas موجب نظم نژادی با 21 قرن فاکس پنجاه ماه پس از سرانجام توافق گرفتن بیش از آسمان مرداک بود به سمت تصویب با ارائه راه حل های برای غلبه بر نگرانی های طولانی مدت که او نگه داشته رسانه های بریتانیایی در بریتانیا به سر می برند که در آن روزنامه های خورشید و تایمز را به خود اختصاص می دهد اما Comcast مالک NBC و Universal سرمایه گذاران را ارائه می دهد و پیشنهاد نمی دهد که بدون چارچوب سیاسی برای کسب و کار که مرداک کمک کرده و 39 درصد از فاکس را به تنظیم کننده ها دعوت کند برای ارسال Comc